Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van zijn website.

Links naar externe websites

Op meerdere locaties in de website van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht bevinden zich links naar externe websites. Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites, noch voor diensten geleverd op externe websites of voor de bescherming van uw privacy op externe websites.

Verwijzen naar het Regionaal Archief Zuid-Utrecht

Het is toegestaan om zowel schriftelijk als audio-visueel te verwijzen naar het Regionaal Archief Zuid-Utrecht, mits dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Het is daarbij belangrijk dat u de juiste gegevens gebruikt. De meest actuele contactgegevens vindt u te allen tijde in de ‘footer’ onderaan de website. De juiste link naar de website is https://www.razu.nl .

Auteursrechten – Algemeen

Alle inhoud van de website van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht, met inachtneming van de uitzonderingen in de twee artikelen hierop volgend, is vrij te hergebruiken op basis van een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Dit betekent dat u het werk op deze website mag hergebruiken en delen, mits u een naamsvermelding plaatst en uw eigen werk ook onder een gelijke of vrijere licentie deelt. Het gebruik voor commerciële doeleinden is onder deze licentie niet toegestaan. Voor commercieel gebruik dient u contact op te nemen via het contactformulier. U vindt het contactformulier hier.

U kunt gebruik maken van de volgende vermelding indien u werk van deze site onder deze licentie wilt gebruiken:

Creative Commons-Licentie

Dit werk van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn beschikbaar via https://www.razu.nl/disclaimer.

Auteursrechten – Beeldmerk RAZU

Het is in geen geval toegestaan om zonder toestemming het beeldmerk, het logo of de huisstijl van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht of de portretten van zijn medewerkers te gebruiken, verspreiden of openbaar te maken. U kunt toestemming vragen via het contactformulier. U vindt het contactformulier hier.

Auteursrechten – beeldbank en gedigitaliseerd archief

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht doet zijn uiterste best om de rechten van derden op materiaal in het archief en de beeldbank te respecteren. Het lukt niet altijd om de eigenaar van de rechten te achterhalen. Mocht u beeldmateriaal in de beeldbank of het archief tegenkomen waarvan u meent de rechten te hebben of de rechthebbende te kennen dan verzoeken we u om contact op te nemen via het contactformulier. U kunt hier ook terecht als u bezwaar heeft tegen de publicatie van beeldmateriaal zonder dat u er rechten aan kunt ontlenen. U vindt het contactformulier hier.

U bent bij hergebruik te allen tijde zelf verantwoordelijk om toestemming van de rechthebbende te verkrijgen. Toestemming gegeven aan het Regionaal Archief Zuid-Utrecht kan in geen enkel geval automatisch worden overgedragen aan derden.

Auteursrechten – Kranten

Voor zover er nog auteursrecht op de kranten rust, heeft het RAZU toestemming van de rechthebbende uitgevers gekregen om hun kranten op internet te zetten, op voorwaarde dat u zich als gebruiker houdt aan de gebruiksvoorwaarden die hieronder vermeld staan. Met de stichting Lira/Pictoright is een overeenkomst gesloten voor het online publiceren van de auteursrechtelijk beschermde werken van individuele freelance-journalisten, freelance-fotografen en andere individuele rechthebbenden die auteursrechten kunnen doen gelden.
Het RAZU stelt de kranten beschikbaar als historische journalistieke bronnen, in de vorm waarin ze destijds zijn verschenen. Met de inhoud ervan heeft het RAZU uitdrukkelijk en bewust geen bemoeienis. Zo dient het RAZU het publieke belang dat een democratische samenleving heeft bij volledige en integere archivering van historische bronnen.
Het RAZU sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei vorm van directe of indirecte schade, van welke aard ook, die mocht voortvloeien uit (elk gebruik van) de inhoud van de kranten.

Individuele freelance-journalisten, freelance-fotografen en andere individuele rechthebbenden die nog auteursrecht kunnen doen gelden op bijdragen in de kranten (artikelen en foto’s e.d.) kunnen contact opnemen met het RAZU.

Gebruiksvoorwaarden: wat mag u doen met de kranten?

Voor zover er nog auteursrecht rust op de inhoud van de kranten (artikelen, foto’s, gehele kranten e.d.), mag u deze alleen gebruiken voor uw eigen privégebruik of eigen studie. Dat betekent dat u een kopie voor uzelf mag maken, maar deze niet verder mag verspreiden of publiceren, noch op papier noch digitaal zoals op internet. Zowel niet-commerciële als commerciële verdere verspreiding is dus niet toegestaan zonder toestemming. Wel toegestaan zijn – met bronvermelding – de vormen van gebruik die de Auteurswet expliciet toelaat, mits aan alle wettelijke voorwaarden daarvoor is voldaan. Voor ieder ander gebruik, zoals niet-commerciële verdere verspreiding – al dan niet digitaal, van individuele artikelen of hele kranten – en elke vorm van commercieel gebruik of exploitatie heeft u vooraf toestemming nodig van alle rechthebbenden (zie hieronder). Dat geldt ook voor ieder hergebruik van substantiële delen uit onze krantendatabank.
Ook is het niet toegestaan om kranten(onderdelen) te gebruiken voor doelen die in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden, of voor andere doelen waarmee rechthebbenden vanwege reputatieoverwegingen niet geassocieerd wensen te worden.
Voor ieder ander gebruik dan de bovenvermelde gebruiksvoorwaarden toestaan, heeft u toestemming nodig van zowel het RAZU als van de uitgever en/of de betreffende individuele rechthebbende.