Tarieven

Een bezoek aan het Regionaal Archief Zuid-Utrecht is altijd gratis. Aan het leveren van een aantal extra diensten, zoals het maken van een kopie, u helpen bij onderzoek of het verstrekken van hergebruikrechten zijn kosten verbonden. Hieronder vindt u tarieven voor deze diensten. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Fotokopieën (zwart-wit)Kosten
formaat A-4€ 0,30
formaat A-3€ 0,60
Fotokopieën van kaarten, bouwtekeningen e.d.
formaat A-2€ 5,30
formaat A-1€ 7,85
formaat A-0€ 12,85
Fotokopieën (kleur)
formaat A-4€ 0,60
formaat A-3€ 1,20
Afdrukken reader-printerKosten
microfiches (via reader-printer), formaat A-4€ 0,60
krantenpagina (via computer), formaat A-4€ 0,30
Scans
eenvoudige scan€ 0,60
verzenden per e-mail (indien mogelijk)gratis
cd-rom€ 1,-
(kleuren)afdruk op (kwaliteits)papier A-4€ 2,-
(kleuren)afdruk op fotopapier A-4€ 3,-
Afschriften en uittreksels
voor een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een akte van de burgerlijke stand of een set bijlagen: per akte of set bijlagen
dit tarief geldt ook indien volstaan kan worden met een gewaarmerkte fotokopie
€ 8,15
voor gewaarmerkte afschriften of uittreksels uit andere archiefbescheiden, per akte€ 23,75
Onderzoek en inlichtingen
onderzoek door studiezaalmedewerker: zoektarief per 15 minuten (excl. porto- en kopiekosten)€ 8,00
standaard administratie- en verzendkosten€ 3,00
mondelinge aanwijzingen over de structuur van het archief en de organisatie van het archiefvormende orgaangratis
mondeling verwijzen naar archieven en collecties (en andere archiefinstellingen) waarin onderzoek kan worden verrichtgratis

 

Criteria voor het verrichten van kosteloos onderzoek
In onze studiezaal kunt u onderzoek komen doen. Hulp bij dit onderzoek is kosteloos. Wanneer u onderzoek laat doen door een van onze medewerkers zijn hier kosten aan verbonden. Dit is echter niet altijd zo; er zijn een viertal uitzonderingen op deze regel:
1.Voor collega-archiefinstellingen verrichten wij maximaal twee uur gratis onderzoek.
2.Een aantal instellingen van menslievendheid is vrijgesteld van het betalen van leges voor historisch onderzoek. Dit zijn instellingen die een maatschappelijk belang dienen en die onder andere door subsidie van de overheid in staat worden gesteld hun werk te doen.
3.Wij zijn wettelijk verplicht gratis informatie te verstrekken aan de afdelingen Burgerzaken van de deelnemende gemeenten en aan de Belastingdienst.
4.Bij uitzondering verrichten wij voor derden onder voorwaarden kosteloos historisch onderzoek als dat leidt tot een publicatie over de geschiedenis van het werkgebied van het RHC Zuidoost Utrecht. Voorwaarden kunnen zijn: u bent redelijkerwijs niet in staat om zelf in de studiezaal te Wijk bij Duurstede onderzoek te komen doen; het onderzoek is inpasbaar in onze planning; het RHC Zuidoost Utrecht wordt vermeld in de publicatie; de archiefdienst ontvangt een gratis exemplaar van de publicatie.
UitleningKosten
voor het lichten en verzendklaar maken van archiefstukken, per half uur of deel daarvan, exclusief verzendkosten€ 24,50
Verpakking
minimumkostprijs voor reproducties die niet in een standaard A/4 of A/5 enveloppe kunnen worden verzonden€ 1,65
Gebruiksvergoeding
voor gebruik in Nederland van reproducties van afbeeldingen voor publicaties, exposities e.d., onverkort het recht van anderen deze afbeeldingen op dezelfde voorwaarden te publiceren. De gebruiksvergoeding staat los van de tarieven voor het vervaardigen van het materiaal. De naam van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht dient in de publicatie vermeld te worden. Bij materiaal, waarvan de rechten niet bij het Regionaal Archief Zuid-Utrecht berusten, gelden afwijkende voorwaarden en tarieven. De hier vermelde vergoedingen gelden bij een aantal van minder dan 10 afbeeldingen:
te gebruiken in:€ 4,50€ 7,50
dag-, nieuws- en huis-aan-huisbladen< 50.000> 50.000
periodieken< 20.000> 20.000
boeken< 5.000> 5.000
prentbriefkaarten voor verkoop< 500> 500
voor eigen relaties< 1.000> 1.000
brochures< 3.000> 3.000
hanggeld: voor gebruik in Nederland van reproducties en afbeeldingen is hanggeld verschuldigd. De kosten bedragen per afbeelding€ 55,25