Toegankelijkheidsverklaring

Contactgegevens

Karel de Grotestraat 30, 3962CL Wijk bij Duurstede

088-5300170

Wietse Bakker is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de website. Hij is te bereiken via info@razu.nl

Status toegankelijkheidslabel van Regionaal Archief Zuid-Utrecht. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Regionaal Archief Zuid-Utrecht

WCAG 2.1 inspectie niveau AA van https://www.razu.nl

 

Versie: 1.0

Datum: 5 augustus 2021

Uitgevoerd door: B. Klapwijk, informatieadviseur RAZU

Datum vaststelling: 16 juli 2021

Vaststelling door: E. Hokke, directeur-archivaris RAZU

Actualisatie: 31 juli 2023, geen wijzigingen, bevindingen actueel


 

Inhoudsopgave

0.     Inleiding. 3

1.     Onderzoeksopzet 3

Algemeen. 3

Bereik van het onderzoek. 3

Steekproef 3

Methodiek. 4

Toegepaste norm.. 4

Browsers (ook wel: user agents) 4

Verantwoording van bijzonderheden. 4

Onderzoek intern uitgevoerd. 4

Beperking in bereik. 4

2.     Beoordeling. 5

Resultaat en adviesbeoordeling. 5

Samenvatting van niet-behaalde elementen en verantwoording. 5

Additionele aanbevelingen. 6

3.     Beknopte onderzoeksresultaten. 7

Principe 1. Waarneembaar 7

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven. 7

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media. 7

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar 9

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar 11

Principe 2. Bedienbaar 14

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk. 14

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd. 16

Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties. 17

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar 17

Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten. 19

Principe 3. Begrijpelijk. 21

Richtlijn 3.1 Leesbaar 21

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar 21

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer 22

Principe 4. Robuust 24

Richtlijn 4.1 Compatibel 24

 


 

0.    Inleiding

Op verzoek van W.A. Bakker, informatiemanager bij het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (hierna: RAZU) en primaire beheerder van de website https://www.razu.nl/, is een onderzoek uitgevoerd waarin vastgesteld is in hoeverre de website voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid, zoals in het Nederlands aangeboden door Logius en gebaseerd op de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.1. Deze standaard is opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C) en wordt regelmatig bijgewerkt.

Het toetsingsinstrument van WCAG 2.1 is opgedeeld in vier principes, namelijk: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust. Elk principe bestaat uit een aantal richtlijnen. Elke richtlijn is vervolgens opgedeeld in één of meerdere meetbare succescriteria.

In dit rapport wordt gereflecteerd op het al dan niet voldoen aan de in de standaard genoemde succescriteria. Dit gebeurt zowel op criterium-niveau (hoofdstuk 4) als op globaal niveau (hoofdstuk 3). Het rapport is ook voorzien van een samenvatting (hoofdstuk 2).

Het rapport is opgesteld als HTML voor optimale toegankelijkheid en integratie in de website. Bij Logius is, ten behoeve van de aanvraag van een toegankelijkheidsverklaring, ook een PDF-afgeleide ingediend. Deze kan worden gedownload door op de volgende link te klikken: https://www.razu.nl/wp-content/uploads/2023/07/RAZU20210803_Toegankelijkheidsverklaring.pdf.  

1.    Onderzoeksopzet

Algemeen

Onderzochte website: https://www.razu.nl/

Type onderzoek: WCAG 2.1 inspectie niveau AA

Periodiek onderzoek: mei – juni 2021

Opdrachtgever: Wietse Bakker, Informatiemanager bij het RAZU

Onderzoeker: Bram Klapwijk, Informatieadviseur bij het RAZU

Accorderende functionaris: Erika Hokke, Directeur-Archivaris bij het RAZU

Bereik van het onderzoek

Alle pagina's van de website https://www.razu.nl/.

 

Uitzonderingen hierop zijn het doorzoeken van de archieven, te weten alles dat volgt na "https://www.razu.nl/collectie/online-zoeken", zoals:

https://www.razu.nl/collectie/online-zoeken-in-archieven/?miadt=74&mizig=0&mif3=4

https://www.razu.nl/collectie/online-zoeken-in-beelden/?miadt=74&mizig=902

https://www.razu.nl/collectie/online-zoeken-in-archieven/?mivast=74&mizig=0&miadt=74&milang=nl&misort=score%7Cdesc&miview=lst&mizk_alle=Wijk

 

Steekproef

Aantal pagina’s: 7

 

Methodiek

Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de evaluatiemethode WCAG-EM. Deze methode is aanbevolen door digitoegankelijk. Een overzicht van de gebruikte methode is te vinden op de pagina: https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/conformance/wcag-em/.

Toegepaste norm

WCAG 2.1, niveau AA (www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/).

Browsers (ook wel: user agents)

Bij dit onderzoek is de volgende browser gebruikt voor het verzamelen van resultaten:

•Microsoft Edge (Chromium), versie 115

Voor het controleren van een aantal eisen is tevens gebruik gemaakt van NVDA-schermlezer, versie 2021.

Verantwoording van bijzonderheden

In dit onderzoek zijn twee bijzonderheden die verantwoording vereisen. In deze paragraaf wordt deze verantwoording gegeven.

Onderzoek intern uitgevoerd

Het onderzoek is uitgevoerd door een medewerker van het RAZU. Dit is een bewuste keuze op basis van de beperkte slagkracht van het RAZU als kleine gemeenschappelijke regeling en de beperkte omvang, functionaliteit en complexiteit van de website. Om de schijn van partijdigheid, inherent aan het laten uitvoeren van een intern onderzoek, te beperken is de opdracht met de volgende strikte voorwaarden uitgezet:

  • De onderzoeker heeft in zijn dagelijkse werk geen enkele rol of taak met betrekking tot de website
  • De onderzoeker heeft geen hiërarchisch ondergeschikte relatie ten opzichte van de opdrachtgever
  • De onderzoeker heeft, binnen de gestandaardiseerde methodiek, vrijheid van handelen en schrijven
  • De directeur-archivaris, niet de opdrachtgever, geeft het eindfiat op basis van de bevindingen van de onderzoeker, zonder tussenkomst van de opdrachtgever.

 

Beperking in bereik

Zoals in dit hoofdstuk onder Bereik van het onderzoek is beschreven zijn pagina’s waarin het zoeksysteem van het collectiebeheersysteem wordt opgeroepen uitgesloten van dit onderzoek. Deze pagina’s laden de module direct in vanaf de server van de leverancier (De REE-Archiefsystemen, hierna: De REE). Hierdoor heeft het RAZU geen invloed op de werking of het gedrag van de opgeroepen pagina, buiten het aanleveren van een header en footer, welke reeds bij elke andere pagina in de steekproef onderdeel zijn van het onderzoek. Omdat De REE deze webpagina’s verzorgt voor meerdere landelijke partijen heeft De REE in september 2020 een bericht gepubliceerd waarin het ingaat op het behalen van de normen van webtoegankelijkheid. Deze is te vinden op https://www.de-ree.nl/nieuws/695-aanpassingen-met-betrekking-tot-de-wet-digitale-toegankelijkheid

2.    Beoordeling

Resultaat en adviesbeoordeling

Resultaat voor niveau AA

Principe

Niveau A

Niveau AA

1. Waarneembaar

6 / 9

6 / 10

2. Bedienbaar

13 / 14

2 / 3

3. Begrijpelijk

5 / 5

5 / 5

4. Robuust

1 / 1

1 / 1

Totaal

25 / 29

14 / 19

 

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek en de in deze beoordeling opgenomen reflectie van de organisatie adviseer ik om de website https://www.razu.nl te beoordelen als Voldoet gedeeltelijk

 

Samenvatting van niet-behaalde elementen en verantwoording

In deze paragraaf wordt puntsgewijs opgesomd welke onderdelen niet voldoen. Vervolgens is, op basis van een interview, een verantwoording door de opdrachtgever gegeven.

1.       Audiovisuele elementen bevatten geen elementen ten behoeve van toegankelijkheid (eisen 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)

Verantwoording: Het RAZU heeft weinig audiovisueel materiaal op haar website. De aangehaalde video is uit 2017, in opdracht gemaakt en er was destijds geen aandacht voor toegankelijkheid. Het is voor het RAZU niet haalbaar om deze video retroactief te voorzien van deze elementen. Wel zal het RAZU bij nieuwe videoproducties vooraf deze elementen vereisen zodat toekomstige audiovisuele hier wel aan zullen voldoen.

 

2.       Pagina’s die met een schermlezer en toetsenbord worden gebruikt kunnen onbegrijpelijke taal presenteren (eisen 1.3.2, 1.3.5 en 2.4.4)

Verantwoording: Van de onderzoeker begreep ik dat deze eis breder is opgevat omdat tijdens het testen met een schermlezer het benoemde aandachtspunt naar voren kwam. Ik respecteer deze beslissing en erken de bevindingen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de bevindingen allen voortkomen uit standaard modules van het softwarepakket waarmee de website is gebouwd: Wordpress. Ik heb navraag gedaan bij onze websitebouwer en deze gaf aan deze specifieke problemen niet te kunnen aanpassen juist omdat dit standaardonderdelen van Wordpress zijn. Het volledig aanpassen van deze bevindingen zal derhalve pas worden opgepakt zodra de website aan vervanging toe is. Wel zullen we in het reguliere beheer aandacht besteden aan enerzijds het vermijden van deze standaardelementen en anderzijds het begeleiden van gebruikers rondom deze elementen.

 

3.       De voorpagina kan niet tot het uiterste worden vergroot zonder vervorming (eis 1.4.10)

Verantwoording: Hoewel de rationale achter deze eis begrijpelijk is, is het niet haalbaar om de voorpagina van de website tot de extreme dimensies uit deze eis te schalen. Bij de meest extreme dimensies schuiven tekst en afbeeldingen net over elkaar heen.  De overige pagina’s van de website kunnen dit wel. Zodra de voorpagina wordt herontworpen zal er rekening worden gehouden met de dimensies uit deze eis en het voorkomen van dergelijke verschuivingen.

 

4.       Labels op de voorpagina zijn niet altijd even duidelijk (2.4.6)

Verantwoording: Op de voorpagina is gekozen voor een stilistische uniformiteit. Het gegeven voorbeeld in de bevindingen, de titel ‘Personen’ is binnen ons vakgebied een standaard benaming voor een link naar de zoekingang voor genealogisch onderzoek. Wel hebben we, daar waar mogelijk, achter deze labels getracht alternatieve tekst toe te voegen voor gebruikers met schermlezers.

                                                                      

Additionele aanbevelingen

Het RAZU onderhoudt op haar website een downloadbaar overzicht van bedrijfsmatige publicaties tot enkele jaren terug. Dit gebeurt in de vorm van PDF-bestanden, waarbij met name de oudste bestanden scans zijn van papieren exemplaren. Hoewel niet in dit onderzoek betrokken is wordt aanbevolen om alle recente PDF’s (vanaf 2019) te opnieuw te evalueren op toegankelijkheidseisen voor dergelijke bestandsformaten en daar waar noodzakelijk of te vervangen door toegankelijke exemplaren, of te voorzien van een tekstueel alternatief.


 

3.    Beknopte onderzoeksresultaten

In dit hoofdstuk zijn per onderdeel (principe) van de norm alle daaronder gestelde eisen kort beschreven en voorzien van een bevinding. Deze bevindingen zijn beknopt weergegeven.

 

Principe 1. Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudigere taal.

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content
Hoe te voldoen aan Niet-tekstuele content

(Niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor bedieningselementen, invoer, op tijd gebaseerde media, tests, zintuigelijke ervaring, Captcha-elementen, decoratie of formattering.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)
Hoe te voldoen aan Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

Vooraf opgenomen louter-geluid

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

Vooraf opgenomen louter-videobeeld

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Resultaat: Niet aanwezig in de steekproef

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)
Hoe te voldoen aan Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat: Voldoet niet

Opmerkingen: Video zonder ondertiteling gevonden

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit:

Steekproefpagina https://www.razu.nl/de-wijkse-archieframp/ bevat een video zonder ondertiteling. Deze video is een essentieel element op de pagina. De video is gemaakt in 2017 en wordt ingeladen vanaf het Vimeo-account van de producent van de video.

 

Succescriterium 1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)
Hoe te voldoen aan Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

(Niveau A)

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat: Voldoet niet

Opmerkingen: Video zonder ondertiteling gevonden

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit:

Steekproefpagina https://www.razu.nl/de-wijkse-archieframp/ heeft geen tekstueel alternatief. Zie 1.2.2. voor een verdere beschrijving van de video.

 

Succescriterium 1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)
Hoe te voldoen aan Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

(Niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Resultaat: Niet aanwezig in de steekproef

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)
Hoe te voldoen aan Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

(Niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Resultaat: Voldoet niet

Opmerkingen: Video zonder ondertiteling gevonden

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit:

Steekproefpagina https://www.razu.nl/de-wijkse-archieframp/ heeft geen tekstueel alternatief. Zie 1.2.2. voor een verdere beschrijving van de video.

 

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

Succescriterium 1.3.1 Info en relaties
Hoe te voldoen aan Info en relaties

(Niveau A)

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 1.3.2 Betekenisvolle volgorde
Hoe te voldoen aan Betekenisvolle volgorde

(Niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Resultaat: Voldoet niet

Opmerkingen: Achter sommige links of velden zitten extra woorden die verwarrend lijken, zoals bij pagina beleid en financiën.

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit:

Steekproefpagina  https://www.razu.nl/praktisch-actueel/nieuws-agenda-regionaal-archief-zuid-utrecht/ heeft een zoektabel met invoerveld. Het is lastig om geheel op een screenreader te navigeren, veel extra woorden die verwarrend zijn. Onder het 'zoekveld' zit een lange reeks met woorden. Verwarrend.

Steekproefpagina https://www.razu.nl/over-ons/beleid-en-financien. De koppen in de uitklapbare tabel lezen ook het kopniveau op als met een screenreader door de pagina heen wordt gelopen. Er wordt dan bijvoorbeeld opgelezen: "kadernota's bezocht link kop niveau 4". Dit maakt het navigeren lastiger.

Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen
Hoe te voldoen aan Zintuiglijke eigenschappen

(Niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 1.3.4 Weergavestand
Hoe te voldoen aan Weergavestand

(Niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 1.3.5 Identificeer het doel van de input
Hoe te voldoen aan Identificeer het doel van de input

(Niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

Resultaat: Voldoet niet

Opmerkingen: Geen.

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit:

Steekproefpagina https://www.razu.nl/praktisch-actueel/nieuws-agenda-regionaal-archief-zuid-utrecht/ bevat een zoekveld in de rechterkolom, deze voldoet niet.

 

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur
Hoe te voldoen aan Gebruik van kleur

(Niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 1.4.2 Geluidsbediening
Hoe te voldoen aan Geluidsbediening

(Niveau A)

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Resultaat: Niet aanwezig in de steekproef

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum)
Hoe te voldoen aan Contrast (minimum)

(Niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

Grote tekst

Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;

Incidenteel

Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.

Woordmerken

Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Resultaat: Niet aanwezig in de steekproef

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 1.4.4 Herschalen van tekst

Herschalen van tekst begrijpen|
Hoe te voldoen aan Herschalen van tekst

(Niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 1.4.5 Afbeeldingen van tekst
Hoe te voldoen aan Afbeeldingen van tekst

(Niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

Aanpasbaar

De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;

Essentieel

Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Resultaat: Niet aanwezig in de steekproef

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

Succescriterium 1.4.10 Reflow
Hoe te voldoen aan Reflow

(Niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

  • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
  • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Resultaat: Voldoet niet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit:

Steekproefpagina https://www.razu.nl/ : Hoewel in kleine mate, verschuiven visuele onderdelen en aanklikbare links.

 

Succescriterium 1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content
Hoe te voldoen aan Contrast van niet-tekstuele content

(Niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

Componenten van de gebruikersinterface

Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;

Grafische objecten

Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 1.4.12 Tekstafstand
Hoe te voldoen aan Tekstafstand

(Niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

  • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
  • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
  • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
  • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Resultaat: Niet gecontroleerd

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 1.4.13 Content bij hover of focus
Hoe te voldoen aan Content bij hover of focus

(Niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

Sluiten

Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;

Aanwijsbaar

Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;

Aanhouden

De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Resultaat: Niet aanwezig in de steekproef

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Principe 2. Bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord
Hoe te voldoen aan Toetsenbord

(Niveau A)

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 2.1.2 Geen toetsenbordval
Hoe te voldoen aan Geen toetsenbordval

(Niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 2.1.4 Enkel teken sneltoetsen
Hoe te voldoen aan Enkel teken sneltoetsen

(Niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Uitzetten

Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;

Opnieuw toewijzen

Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);

Alleen actief bij focus

De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

Resultaat: Niet aanwezig in de steekproef

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

Succescriterium 2.2.1 Timing aanpasbaar
Hoe te voldoen aan Timing aanpasbaar

(Niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Uitzetten

De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of

Aanpassen

De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of

Verlengen

De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of

Real-time uitzondering:

De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of

Essentiële uitzondering:

De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of

20 uur uitzondering:

De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Resultaat: Niet aanwezig in de steekproef

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen
Hoe te voldoen aan Pauzeren, stoppen, verbergen

(Niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Bewegen, knipperen, scrollen:

Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en

Automatisch actualiserend:

Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Resultaat: Niet aanwezig in de steekproef

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Richtlijn 2.3 Toevallen en fysieke reacties

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen of fysieke reacties veroorzaakt.

Succescriterium 2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde
Hoe te voldoen aan Drie flitsen of beneden drempelwaarde

(Niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Resultaat: Niet aanwezig in de steekproef

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Richtlijn 2.4 Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen
Hoe te voldoen aan Blokken omzeilen

(Niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Resultaat: Niet aanwezig in de steekproef

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 2.4.2 Paginatitel
Hoe te voldoen aan Paginatitel

(Niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde
Hoe te voldoen aan Focus volgorde

(Niveau A)

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context)
Hoe te voldoen aan Linkdoel (in context)

(Niveau A)

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

Resultaat: Voldoet niet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit:

Steekproefpagina https://www.razu.nl/over-ons/beleid-en-financiën/ : De koppen van de tabel hebben geen goede link en zijn daarom niet te interpreteren. De koppen van 'Kadernota's', 'jaarrekeningen', etc.

 

Succescriterium 2.4.5 Meerdere manieren
Hoe te voldoen aan Meerdere manieren

(Niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels
Hoe te voldoen aan Koppen en labels

(Niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Resultaat: Voldoet niet

Opmerkingen: Op de startpagina na, voldoen de pagina’s

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit:

Steekproefpagina https://www.razu.nl/ : De 6 labels zijn soms duidelijk, soms minder duidelijk. Bij 'personen' kan ook gedacht worden aan de medewerkers van het RAZU. Een inleidende tekst of kop kan dit verhelpen (deze laatste suggestie valt officieel buiten de scope van dit punt).

 

Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar
Hoe te voldoen aan Focus zichtbaar

(Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

Richtlijn 2.5 Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

Succescriterium 2.5.1 Aanwijzergebaren
Hoe te voldoen aan Aanwijzergebaren

(Niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Alleen Google Maps wordt gebruikt en die biedt de functionaliteit om met 1 klik te navigeren.

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 2.5.2 Aanwijzerannulering
Hoe te voldoen aan Aanwijzerannulering

(Niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Geen down-event

Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;

Afbreken of ongedaan maken

De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;

Up reversal

Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;

Essentieel

Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 2.5.3 Label in naam
Hoe te voldoen aan Label in naam

(Niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 2.5.4 Bewegingsactivering
Hoe te voldoen aan Bewegingsactivering

(Niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

Ondersteunde interface

De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;

Essentieel

De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Resultaat: Niet aanwezig in de steekproef

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

Principe 3. Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

Richtlijn 3.1 Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

Succescriterium 3.1.1 Taal van de pagina
Hoe te voldoen aan Taal van de pagina

(Niveau A)

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 3.1.2 Taal van onderdelen
Hoe te voldoen aan Taal van onderdelen

(Niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

Succescriterium 3.2.1 Bij focus
Hoe te voldoen aan Bij focus

(Niveau A)

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 3.2.2 Bij input
Hoe te voldoen aan Bij input

(Niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 3.2.3 Consistente navigatie
Hoe te voldoen aan Consistente navigatie

(Niveau AA)

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 3.2.4 Consistente identificatie
Hoe te voldoen aan Consistente identificatie

(Niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Resultaat: Niet aanwezig

Opmerkingen: Hoewel niet verplicht onder dit onderdeel: de zoekfunctie is verschillend op verschillende pagina's. Op de homepage is het een loepje, bij nieuws en agenda is het het woord 'GA'. Wellicht uniformeren.

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

Succescriterium 3.3.1 Foutidentificatie
Hoe te voldoen aan Foutidentificatie

(Niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 3.3.2 Labels of instructies
Hoe te voldoen aan Labels of instructies

(Niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 3.3.3 Foutsuggestie
Hoe te voldoen aan Foutsuggestie

(Niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)
Hoe te voldoen aan Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

(Niveau AA)

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

Omkeerbaar

Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.

Gecontroleerd

Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.

Bevestigd

Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voordat de verzending wordt voltooid.

Resultaat: Niet aanwezig in de steekproef

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Principe 4. Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Richtlijn 4.1 Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Succescriterium 4.1.1 Parsen
Hoe te voldoen aan Parsen

(Niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Resultaat: Voldoet

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde
Hoe te voldoen aan Naam, rol, waarde

(Niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Resultaat: Niet gecontroleerd

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen

 

Succescriterium 4.1.3 Statusberichten
Hoe te voldoen aan Statusberichten

(Niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Resultaat: Niet aanwezig in de steekproef

Opmerkingen: Geen

Beschrijving en verklaring van niet-conformiteit: Geen