Vrienden

De Vriendenstichting

In maart 2010 is de Stichting Vrienden van het RHC Zuidoost Utrecht (RHC, nu RAZU) opgericht. Doel van de stichting is het geven van financiële en andere steun aan het RAZU. Daarbij gaat het vooral om bijzondere projecten op het gebied van digitalisering en restauratie, de aankoop van boeken, kaarten en prenten, en het mede-organiseren van publieksactiviteiten zoals symposia en dergelijke. Ook stimuleren de Vrienden de belangstelling voor het RAZU bij bestuurders en publiek en dragen zij bij aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak ervan door contacten te onderhouden met erfgoedpartners. Door de recente overheidsbezuinigingen op cultuur en erfgoed zijn particuliere bijdragen immers meer dan welkom.

Het bestuur van de Vriendenstichting wordt momenteel gevormd door: Guus Swillens (voorzitter), Jeannette van Altendijk (secretaris), Ad van Bemmel (penningmeester) en Kees van Schaik. Vanaf 1 januari 2021 treedt een nieuw bestuur aan. Ria van der Eerden-Vonk (directeur-archivaris van het RAZU) is adviseur van het bestuur.

Fondsenwerving

De Vriendenstichting heeft zich in de eerste jaren na de oprichting hoofdzakelijk gericht op het werven van fondsen voor de restauratie als gevolg van de archiefcalamiteit eind 2002. Door de rampzalige overstroming van de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede moesten immers veel beschadigde, soms eeuwenoude documenten worden hersteld. De totale restauratie was in 2016 voltooid. Instellingen, bedrijven en particulieren hebben daarvoor giften verstrekt en beschadigde documenten geadopteerd.

Info Vriendenstichting

Naam: Stichting Vrienden van het RHC Zuidoost Utrecht

Opgericht: 5 maart 2010 bij notariële akte en gevestigd te Wijk bij Duurstede. Handelsregister nr (RSIN) 8221.43.070.

Contactadres: jvanaltendijk@outlook.com

Bankrek. NL63RABO0157662624

Bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.

De Vriendenstichting heeft de ANBI Cultuur status

Word Vriend

Bent u geïnteresseerd in wat het Regionaal Archief Zuid-Utrecht doet en hoe de Vriendenstichting het RAZU steunt? Word dan Vriend. Stuur een e-mail met uw naam en woonadres naar info@razu.nl en zet ‘Vriend worden’ in het onderwerpveld. U kunt hier ook het contactformulier op deze pagina voor gebruiken. Vrijwilligers van het RAZU zijn ‘automatisch’ Vriend.
Vrienden worden uitgenodigd voor alle openbare bijeenkomsten waar de Vriendenstichting bij is betrokken en hebben voorrang bij RAZU-activiteiten als cursussen en themabijeenkomsten. Ook ontvangen zij de RAZU-Nieuwsbrief.

Aan het Vriend worden, zijn geen kosten verbonden. Natuurlijk zijn eenmalige giften (of legaten bij testament) altijd welkom (via NL63RABO0157662624 tnv. St. Vrienden van het RHC Zuidoost Utrecht onder vermelding van ‘eenmalige gift’). De Vriendenstichting heeft de ANBI Cultuur status waardoor uw giften voor maximaal 125% fiscaal aftrekbaar zijn. (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.)

Neem contact op met de Vriendenstichting