Vrienden

De Vriendenstichting

In maart 2010 is de Stichting Vrienden van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht [NB. De naam van het RHC is op 1 januari 2020 gewijzigd in Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU). Deze naamswijziging moet statutair nog tot aanpassing van de naam van de Vriendenstichting leiden] opgericht. Doel van de stichting is het geven van financiële en andere steun aan het RAZU. Daarbij gaat het vooral om bijzondere projecten op het gebied van digitalisering en restauratie, de aankoop van boeken, kaarten en prenten, en het mede-organiseren van publieksactiviteiten zoals symposia en dergelijke. Ook stimuleren de Vrienden de belangstelling voor het RAZU bij bestuurders en publiek en dragen zij bij aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak ervan door contacten te onderhouden met erfgoedpartners. Door de recente overheidsbezuinigingen op cultuur en erfgoed zijn particuliere bijdragen immers meer dan welkom.

Ingevolge de statuten (art. 2, lid 1) heeft de Stichting ten doel: De stimulering en ondersteuning van het werk van het RHC Zuidoost Utrecht en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting (art. 2, lid 2) tracht dit doel te bereiken door:

  1. het verlenen van steun aan genoemd RHC;
  2. het bevorderen en verspreiden van kennis met betrekking tot genoemd RHC en de daarin berustende bronnen;
  3. andere middelen, die in overeenstemming zijn met het doel van de Stichting.

Het bestuur

Het bestuur van de Vriendenstichting wordt momenteel gevormd door: Guus Beugelink (voorzitter), Toine Maas (penningmeester, secretaris) en Els Elenbaas (bestuurslid). Erika Hokke (directeur-archivaris van het RAZU) is adviseur van het bestuur.

De bestuurders ontvangen voor hun deelname geen beloning en onkostenvergoeding.

Fondsenwerving

De Vriendenstichting heeft zich in de eerste jaren na de oprichting hoofdzakelijk gericht op het werven van fondsen voor de restauratie als gevolg van de archiefcalamiteit eind 2002. Door de rampzalige overstroming van de archiefbewaarplaats in Wijk bij Duurstede moesten immers veel beschadigde, soms eeuwenoude documenten worden hersteld. De totale restauratie was in 2016 voltooid. Instellingen, bedrijven en particulieren hebben daarvoor giften verstrekt en beschadigde documenten geadopteerd.

Word Vriend

Bent u geïnteresseerd in wat het Regionaal Archief Zuid-Utrecht doet en hoe de Vriendenstichting het RAZU steunt? Word dan Vriend. Stuur een e-mail met uw naam en woonadres naar info@razu.nl en zet ‘Vriend worden’ in het onderwerpveld. U kunt hier ook het contactformulier op deze pagina voor gebruiken. Vrijwilligers van het RAZU zijn ‘automatisch’ Vriend.
Vrienden worden uitgenodigd voor alle openbare bijeenkomsten waar de Vriendenstichting bij is betrokken en hebben voorrang bij RAZU-activiteiten als cursussen en themabijeenkomsten. Ook ontvangen zij de RAZU-Nieuwsbrief.

Aan het Vriend worden, zijn geen kosten verbonden. Natuurlijk zijn eenmalige giften (of legaten bij testament) altijd welkom (via NL63RABO0157662624 tnv. St. Vrienden van het RHC Zuidoost Utrecht onder vermelding van ‘eenmalige gift’). De Vriendenstichting heeft de ANBI Cultuur status waardoor uw giften voor maximaal 125% fiscaal aftrekbaar zijn. (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.)

Neem contact op met de Vriendenstichting

Info Vriendenstichting

Naam: Stichting Vrienden van het RHC Zuidoost Utrecht

Opgericht: 5 maart 2010 bij notariële akte en gevestigd te Wijk bij Duurstede. Handelsregister nr (RSIN) 8221.43.070.

Contactadres: toine.maas@matrijs.com

Bankrek. NL63RABO0157662624

RSIN / Fiscaal nummer: 8221.43.070

Bestuursleden ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.

De Vriendenstichting heeft de ANBI Cultuur status

Beleidsplan 2021

De Vriendenstichting heeft statutair ten doel de stimulering en ondersteuning van het werk van het RAZU en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Sedert 1 januari 2021 is, op de secretaris na, een geheel nieuw bestuur aangetreden. Dat nieuwe bestuur beraadt zich momenteel over de koers en het toekomstige beleid van de Vriendenstichting, uitmondend in een nieuw (meerjaren) beleidsplan. Het ligt voor de hand dat daarbij wordt aangesloten bij het onderstaande beleid van het vorige bestuur. Het bestuur wil daartoe in overleg treden met de relevante erfgoedpartners van het RAZU.

Het bestuur:

  1. vat zijn taak primair op als het bieden en organiseren van financiële en andere steun. Daarbij gaat het vooral om bijzondere projecten op het gebied van digitalisering of restauratie, de aankoop van boeken, kaarten en prenten of het uitbrengen van publicaties;
  2. wil tevens de belangstelling voor het RAZU bij bestuurders en publiek stimuleren en bijdragen aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het RAZU (netwerk- en ambassadeursfunctie), mede door het (gezamenlijk) organiseren van activiteiten.

Volgens de recente RAZU-notitie ‘missie en visie in het jaar 2022’ op p. 5 wordt de rol van het RAZU als publieksvoorziening versterkt waarbij voor cultuurhistorische projecten het uitgangspunt is ‘dat deze zoveel mogelijk lokaal worden georganiseerd en dat de partnerorganisaties daarin het voortouw hebben. Het RAZU speelt daarbij vooral een faciliterende, verbindende en adviserende rol.’

Voor de jaren 2020-2021 wordt in ieder geval de door het vorige bestuur aangevatte activiteit, te weten de herdenking in 2022 van 900 jaar afdamming van de Kromme Rijn te Wijk bij Duurstede, in nauwe samenspraak met het RAZU voortgezet.

Activiteitenverslag 2020

Het stichtingsbestuur werd in 2020 gevormd door G.K. Swillens (voorzitter), A.A.B. van Bemmel (penningmeester), J.W.G. van Altendijk (secretaris), J. van Bergen (lid), C. van Schaik (lid) en K. de Zwaan (lid). M.A. van der Eerden-Vonk, directeur van het RAZU, ondersteunde in voorkomende gevallen het bestuur als adviseur. De Vriendenstichting heeft enige jaren geleden samen met het RAZU het initiatief genomen voor de herdenking in 2022 van het feit dat het dan 900 jaar geleden zal zijn dat de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede is afgedamd en de Noorder Lekdijk is voltooid. De afdamming is van grote betekenis geweest voor de stad Utrecht en voor de ontwikkeling van het Kromme Rijngebied. De herdenking zal, tegen de achtergrond van het in 2016 mede door Vriendenstichting georganiseerde Kromme Rijnsymposium, onder meer gepaard gaan met de uitgave van een boek. Dat boek zal worden aangeboden op een mini-symposium op 9 september 2022. Aan het boek werkt een aantal auteurs mee. In 2020 is vanuit de Vriendenstichting en het RAZU met die auteurs overlegd. Ook heeft periodiek overleg plaats gehad met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Mede door de corona-pandemie heeft de Vriendenstichting in 2020 geen publieksactiviteiten kunnen organiseren c.q. daar aan deel kunnen nemen. Op de achtergrond is de Vriendenstichting in 2020 in adviserende zin betrokken geweest bij zaken rond het RAZU en bij de verwerving door het RAZU van archivalia en fotomateriaal.