Privacyverklaring

Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht beheert archieven en collecties van overheidsinstellingen en particulieren die voor blijvende bewaring in aanmerking komen en die, behoudens beperkingen ten aanzien van de openbaarheid, aan bezoekers ter beschikking worden gesteld. Het RAZU verwerkt persoonsgegevens om de archiefwettelijke taken te kunnen uitvoeren.
U deelt persoonsgegevens met ons als u archiefstukken wilt raadplegen en contact met ons hebt. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die wij met u in verband kunnen brengen.

Uw privacyrechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd? Dan maakt u gebruik van het ‘Recht van inzage’. Of wilt u uw gegevens wijzigen of laten verwijderen en zo gebruik maken van het ‘Recht op correctie’? Dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@razu.nl of een brief naar Regionaal Archief Zuid-Utrecht, Karel de Grotestraat 30, 3962 CL Wijk bij Duurstede.
Voor het controleren van uw identiteit kunnen wij u vragen naar een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Hoe een veilige kopie gemaakt kan worden, vindt u op Rijksoverheid.nl. We kunnen u ook vragen om aanvullende informatie met betrekking tot uw verzoek. Binnen vier weken krijgt u een reactie.

Persoonsgegevens in archieven

Voor persoonsgegevens in overgebrachte archieven gelden een aantal rechten niet. Zo kunt u geen persoonsgegevens laten verwijderen uit overgebrachte archieven en geldt het recht op inzage niet onverkort. Ook is het niet mogelijk om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen. In dat geval kunt u wel uw eigen lezing aan het dossier laten toevoegen.

Persoonsgegevens in kranten

Een deel van de krantencollectie is via onze website digitaal doorzoekbaar, en daarmee soms ook indirect via Google te benaderen. Wij rekenen het tot onze taak om de authenticiteit en volledigheid van journalistiek en cultuurhistorisch bronmateriaal te waarborgen. Vanuit dat oogpunt onderneemt het RAZU geen actie om persoonsgegevens in de krantenbank te verwijderen of onzichtbaar te maken, te meer omdat journalistieke werken (kranten) vanuit de AVG-privacybescherming geen afscherming behoeven. Zoekresultaten die via Google worden gepresenteerd kunnen vaak wel worden verwijderd. Wij verwijzen u hiervoor naar Google.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken worden door ons opgelost en geregistreerd. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u als dat nodig is. Als ambtenaar zijn wij verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens, tenzij de wet anders voorschrijft.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekt. En zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld op grond van de Archiefwet 1995. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Zie ook het register van verwerkingen.